ការពិពណ៌នាអំពីវគ្គសិក្សា

មានគោលគៅសម្រមាប់អនក្សកក្សច្ននក្សសិ-នំណីអាហារអនក្សនាំគនញនិងក្សសិក្សរវគ្គសិក្សាគនេះកណនាំអំពីសារៈសំខាន់ច្នសតង់ដារនិងម្របព័នធគ្ុណភាពសម្រមាប់វិស័យក្សសិ-នំណីអាហារដល់អនក្សនូលរួមគដាយគតតតការយក្សនិតតទុក្សដាក្ស់ជាពិគសសគៅគលីផលិតផលនំនួន៣គ្ឺម្រោប់ធញ្ញជាតិគម្រគ្ឿងគទសនិងគម្របងតាឈូក្សរ័តន។វគ្គសិក្សាគនេះរំគលនពីវិធីសាស្រសតវិភាគ្គម្រោេះថ្ននក្ស់និងនំណុនម្រតួតពិនិតយសំខាន់ៗ (HACCP) នំគេះសុវតថិភាពនំណីអាហារនិងបង្ហា ញពីដំគណីរការវិញ្ញញបនប័ម្រតក្សមមរបស់ខ្លួនសម្រមាប់អនក្សនូលរួមគដាយសងាត់ធងន់គលីទំនាក្ស់ទំនងរបស់ HACCP ជាមួយលក្សខខ្ណឌតម្រមូវម្របព័នធសុវតថិភាពនំណីអាហារគផេងគទៀត។នុងបញ្ចប់វគ្គសិក្សាផតល់គអាយអនក្សនូលរួមនូវបញ្ជីម្រតួតពិនិតយវាយតច្មលខ្លួនឯងគដីមបីវាយតច្មលអនុគោមភាពទូគៅរបស់ពួក្សគគ្ជាមួយនឹងគោលការណ៍ ទូគៅច្នអនាម័យនំណីអាហារកដលជាជំហានដំបូងគដីមបីទទួលបានវិញ្ញញបនប័ម្រត។

សមាគ ល់ៈគយីងកណនាំគអាយគម្របីក្សមមវិធីChrome រឺSafari ថ្មីនុងគម្រកាយ គដីមបីទទួលបាននូវបទពិគសាធន៍លអបំផុតក្សនុងការគមីលការបគម្រងៀន

បនាាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សាគនេះអនក្សនូលរួមនឹងអាន៖

ជកជក្សកវក្សកញក្សោនអំពីសារៈសំខាន់ច្នការបំគពញតាមសតង់ដារដឹងពីផលលំបាក្សនិងបញ្ញាម្របឈមនានាក្សនុងការអនុវតតសតង់ដារ។
សំណត់ពីភាពខ្ុសោនរវាងសតង់ដារសម្រមាប់ទីផារជាក្ស់ោក្ស់មួយនិងគធវីការសគម្រមននិតតទាក្ស់ទងទីផារណាកដលអាននូលបាននិ
បគងាីតកផនការសក្សមមភាពគដីមបីគរៀបនំសហម្រោសមួយកដលបង្ហាញពីការអនុគោមភាព និងអនុគោមតាមសតង់ដារកដលបានគម្រជីសគរីស។
ននាសមព័នធវគ្គសិក្សា
  • គមគរៀនទី១៖សារៈសំខាន់ច្នសតង់ដារក្សនុងផលិតក្សមមក្សសិ-នំណីអាហារ
  • គមគរៀនទី២៖លក្សខខ្ណឌ តម្រមូវជាម្របព័នធនិងសតង់ដារសំរាប់ផលិតក្សមមក្សសិ-នំណីអាហារ
  • គមគរៀនទី៣៖អនុគោមភាព និងការបង្ហាញពីអនុគោមភាព
  • លំហាត់ក្សរណីសិក្សា
វគ្គសិក្សាចូលប្រើ